W dniu 25 maja 2017 r. we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie odbyła się konferencja nt. „WYWIAD I KONTRWYWIAD W TEORII I PRAKTYCE BIZNESU” zorganizowana ze wspólnej inicjatywy Katedry Nauk o Bezpieczeństwie i Zarządu Fundacji Instytut Wywiadu Gospodarczego z Krakowa. Celem głównym spotkania była konfrontacja wyników badań prowadzonych przez przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych, a zwłaszcza nauk o bezpieczeństwie oraz interdyscyplinarna debata nad problemami wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego w kontekście aktualnych i prognozowanych zmian w międzynarodowym i krajowym środowisku bezpieczeństwa biznesu.

Konferencja spotkała się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem, co dowodzi, że poruszana problematyka jest niezwykle ważną i aktualną nie tylko dla licznie reprezentowanego na konferencji świata nauki, biznesu i stowarzyszeń branżowych, ale i dla urzędników, funkcjonariuszy i pracowników administracji rządowej, służb i straży, a także młodzieży studenckiej. Wśród gości i uczestników konferencji znaleźli się wybitni uczeni z krajowych ośrodków akademickich zajmujący się problematyką z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz – co niezwykle istotne –przedstawiciele praktyki, pracownicy instytucji finansowych i przedsiębiorstw, w tym wywiadowni gospodarczych i innych firm podejmujących działalność na rzecz bezpieczeństwa biznesu. Łącznie w konferencji uczestniczyło ponad 90 osób, a naszą Uczelnię reprezentowała Pani Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa – dr Katarzyna Stanejko. 

—————————————————–

Szanowni Państwo,
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i  administracyjni,
Przyjaciele i Sympatycy Uczelni,
Szanowni Studenci,

W imieniu Założyciela, Rektora, Senatu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz całej społeczności akademickiej – mam zaszczyt zaprosić Państwa na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2017/2018.

Wykład inauguracyjny poprowadzi dr inż. W. Zieliński nt. ,,Rosja – strategia, imperium”

Uroczysta inauguracja rozpocznie się w dniu 30 września br. o godz. 09.00 w Warszawie, w Hali Sportowej, przy ul. gen. J. Zajączka 7.

gen. dr Jacek Pomiankiewicz
Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

 —————————————————–

Szanowni Państwo
ns_20170302_11_33_09_ProW dniu 2 marca 2017 r. w Zespole Szkół w Wieliszewie Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy (powiat legionowski) odbyło się spotkanie przedstawicieli Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie z uczniami klas maturalnych o profilu mundurowym. ns_20170302_11_20_30_ProW spotkaniu ze strony Uczelni uczestniczyli: Rektor dr J. Pomiankiewicz oraz radca prawny mgr K. Kosmala, którzy omówili zagadnienia związane z zagrożeniami współczesnego świata, wybranymi problemami bezpieczeństwa, również o wymiarze lokalnym. Zaprezentowana została także  oferta edukacyjna WSBiO. Młodzież wyrażała duże zainteresowanie problematyką wykładu, po którym zadawane były różne pytania.

ns_20170302_11_21_00_Pro


—————————————————–

 

Szanowni Państwo,

W dniu 8 lutego 2017 r. w Preszowie na Słowacji podpisana została umowa o  współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem Preszowskim w słowacja3Preszowie a Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Umowa podpisana została przez prof. inż. dr Robert Śtefko, dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu w Preszowie oraz gen. dr Jacka Pomiankiewicza, rektora WSBiO w Warszawie.

W podpisywaniu dokumentu o współpracy Uczelni uczestniczyli również: doc. dr inż. Ján Dobrovič, prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu w Preszowie oraz doc. dr inż. Antoni Piędel, dziekan honorowy Wydziału Zamiejscowego WSBiO w Nisku.

Przedmiotem zawartego porozumienia jest ustalenie zasad, warunków i trybu współpracy pomiędzy stronami dotyczącego współpracy obu Uczelni obejmującej następujące przedsięwzięcia:

 • – wymiana wydawnictw książkowych, zeszytów słowacja2naukowych i innych opracowań uczelnianych.
 • – wzajemny udział w konferencjach i seminariach naukowych.
 • – wymiana wykładowców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i przedsięwzięć naukowych.
 • – wymianę studentów obu uczelni.
 • – wspólne prowadzenie badań naukowych, w tym zwłaszcza o charakterze transgranicznym.
 • – wzajemny udział w uroczystościach oraz imprezach uczelnianych obu stron.
 • – wzajemna pomoc w uzyskaniu stopni naukowych przez nauczycieli akademickich obu stron.słowacja

Strony będą również podejmować działania na rzecz wspólnej realizacji projektów badawczych Unii Europejskiej o charakterze transgranicznym.

Przedstawiciele WSBiO mieli możliwość zapoznania się z warunkami dydaktycznymi Uniwersytetu w Preszowie oraz uczestniczyli w spotkaniach z kadra naukowo-dydaktyczną.

 

————

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt poinformować, że Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego objęła Patronatem Honorowym konferencję ,,Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb”. Konferencja organizowana jest przez SuccessPoint Sp. z o.o. i odbędzie się 28 lutego 2017 r. w Warszawie. Będzie to XV edycja konferencji, która jest spotkaniem przedstawicieli służb mundurowych oraz administracji publicznej. Ma ona na celu poznanie ich potrzeb oraz wskazanie możliwych kierunków zmian, które pozwolą na rozwój i poprawę skuteczności działania organów w sytuacjach kryzysowych.
Więcej informacji na temat konferencji na stronie: www.successpoint.pl

———–

inauguracja-zdjecie

Szanowni Państwo
Inauguracja nowego roku akademickiego 2016/2017 odbyła się w dniu 8 października 2016 r. w auli przy ul. Felińskiego 15. Uroczystość poprowadziła Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa  – Pani dr Katarzyna Stanejko.  W sobotę, nowym rokiem akademickim naukę rozpoczęło ponad 200 nowych studentów na studiach licencjackich i magisterskich. Prócz  studentów na inaugurację przybyli również Wykładowcy WSBiO oraz zaproszeni goście. Wykład inauguracyjny na temat: ,,Wypadki komunikacyjne – odpowiedzialność karna a odpowiedzialność cywilna”, wygłosiła Pani Dziekan Wydziału – dr Katarzyna Stanejko, a ,,dobrą nowinę” o rozpoczęciu nowego roku akademickiego ogłosił tradycyjnie już, Rektor WSBiO – gen. dr Jacek Pomiankiewicz.

————

W dniu 19 lipca 2016 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Uczelnią a Instytutem Wydawniczym Ekspert Sp. z o.o.

Porozumienie ze strony Uczelni podpisali: rektor gen. dr. Jacek Pomiankiewicz i kanclerz Sebastian Michalkiewicz, a ze strony Instytutu Eugeniusz Pindel  – Prezes Zarządu.

Strony podpisały porozumienie o partnerskiej współpracy w zakresie organizowania wspólnych przedsięwzięć  o chrakterze szkoleniowym i naukowo-badawczym oraz wymianie informacji będących w zainteresowaniu stron porozumienia.

Przedsięwzięcia będą obejmować następujące działania:

 • organizacja wspólnych konferencji, seminariów i spotkań naukowych oraz uczestnictwo w podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez jedną ze stron w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa,
 • publikowanie wyników wspólnych prac naukowo-badawczych,
 • wymiana informacji w zakresie kursów i szkoleń organizowanych przez strony porozumienia,
 • wspólna promocja działań z zakresu bezpieczeństwa informacji,
 • realizacja dodatkowych wspólnych projektów w powyższym zakresie współdziałania.

———–

10 czerwca 2016 roku MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
PRESJA MIGRACYJNA – STRATEGICZNE WYZWANIE DLA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU
Wśród członków komitetu naukowego, Rektor WSBiO – gen. dr Jacek Pomiankiewicz
Program konferencji obejmuje cztery główne obszary tematyczne:
-Teoretyczne i organizacyjne aspekty procesów migracyjnych
-Ukraina w polityce migracyjnej Unii Europejskiej
-Migracje, jako problem dla bezpieczeństwa współczesnych państw
-Wyzwania i zagrożenia migracyjne z perspektywy UE 

Szczegóły dotyczące konferencji <- zobacz

———————-

Mamy zaszczyt poinformować, że Rektor  – gen. dr Jacek Pomiankiewicz reprezentuje WSBiO w:
V Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym: ,,Oblicza współczesnych migracji” jako członek Komitetu Naukowego Konferencji.
Konferencja odbędzie się w dniu 26.04.2016

http://www.bobolanum.edu.pl/aktualnosci/458-2016-04-26-iv-ogolnopolskie-sympozjum-naukowe-oblicza-wspolczesnych-migracji – program Sympozjum

————————————–

W dniu 26.04.2016 r. Rektor WSBiO – gen. dr Jacek Pomiankiewicz weźmie również udział w posiedzeniu Rady Polityki Penitencjarnej II kadencji, które odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości.