shutterstock_153117146

COMPLIANCE OFFICER (PEŁNOMOCNIK DS. PRZESTRZEGANIA PROCEDUR)

Program szkolenia oferowany przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na specjalistów, ekspertów w ramach stanowiska COMPLIANCE OFFICER ewoluującego na polskim rynku pracy oraz otwartych dynamicznych dobrze wykształconych osób, które dążą by zaistnieć w branży bezpieczeństwa.

Celem kursu jest zdobycie przez słuchaczy kompleksowej oraz profesjonalnej wiedzy z zakresu zagadnień compliance z jakimi mogą zetknąć się w pracy, a także poznania praktycznego wymiaru działań kontrolno-sprawdzających w ramach pracy pełnomocnika ds. przestrzegania procedur.

Adresatami kursu są:

 • pracownicy i pracodawcy wykonujący swe obowiązki w ramach stanowiska compliance officer/menager itp.;
 • osoby, które pragną poszerzyć wiedzę z zakresu compliance;
 • pasjonaci bezpieczeństwa, funkcjonariusze służb państwowych;
 • osoby, które dopiero zamierzają kształcić się na pełnomocnika ds. przestrzegania procedur.

W ramach kursu compliance officer uczestnicy zajęć otrzymają pełen zasób profesjonalnej wiedzy z zakresu tematycznego:

 • Compliance – co to jest?
 • Cele prowadzenia polityki compliance
 • Powiązania compliance (prawo pracy, prawo karne, prawo podatków, prawo ochrony konsumentów i konkurencji, etyka)
 • Obszary ryzyk chronione „parasolem” compliance
 • Charakterystyka skutków braku prowadzenia polityki compliance dla przedsiębiorstwa
 • Charakterystyka odpowiedzialności za naruszenia wybranych zasad i przepisów
 • Przykłady rozwiązań polityki compliance w wybranych branżach (np. handel, usługi finansowe, przemysł farmaceutyczny, energetyka)
 • prezentacja wdrożeń compliance w wybranych firmach.

CZAS TRWANIA KURSU: 2 dni szkoleniowe (jeden zjazd sobotnio-niedzielny)
OGÓLNA LICZBA GODZIN: 16
KOSZT KURSU: 1900 zł
Rekrutacja trwa

ZASADY REKRUTACJI: Kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:

 • wniosek o przyjęcie na kurs na formularzu wewnętrznym uczelni;
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji;
 • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu pracownika rekrutacji)
 • potwierdzenie dokonania wpłaty I raty za kurs

Oprócz złożenia powyższych dokumentów kandydat zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania umowy o warunkach kształcenia na kursie.
Najbliższy planowany termin kursu: Styczeń 2018

Punkt rekrutacyjny:
Pokój nr 3 (III piętro) ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa, tel. (22) 856 52 06, adres e-mail: kursy@wsbio.waw.pl
Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,
w soboty: w godz. 9.00 – 13.00
Opłaty:
Opłaty za kurs należy dokonać w dwóch ratach:
I rata płatna najpóźniej w dniu rekrutacji – 570 zł
II rata płatna najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu – 1330 zł.
Wpłat należy dokonać na podane poniżej Konto Uczelni
W tytule wpłaty należy wpisać: K Compliance Officer
Numer rachunku bankowego:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Oddział 2 PKO BP w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586