STRATEGIA I ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA

STRATEGIA I ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA jest szkoleniem wymaganym dla ścieżki rozwoju  Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz Security Manager. U podstaw opracowania programu leży Metodyka Audytu Bezpieczeństwa oraz Standard Bezpieczeństwa 5 Filarów. Ustanawiają one pięć obszarów, zwanych filarami bezpieczeństwa (lub aspektami) bezpieczeństwa, których realizacja na adekwatnych poziomach zapewnia oczekiwany stan (poziom) bezpieczeństwa. Strategia Bezpieczeństwa odpowiada na pytanie – Co zrobić i jak zrobić?

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z zasadami organizacji bezpieczeństwa na różnych poziomach zarządzania bezpieczeństwem (od strategicznego do operacyjnego) oraz wskazanie podstawowych zasad tworzenia komplementarnych standardów korporacyjnych odpowiadających na biznesowe potrzeby organizacji. Zasad tworzenia planów wdrożenia rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa – w obszarze tworzenia celów jak i ustanawiania kolejności działań oraz budowania stosownych mierników.

 Dla kogo?

Udział w szkoleniu będzie ciekawym wydarzeniem dla osób, które zainteresowane są badaniem stanu bezpieczeństwa firm i organizacji jak również zarzadzaniem bezpieczeństwem i tworzeniem korporacyjnych standardów bezpieczeństwa. Zapraszamy również osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i fizyczne firm, organizacji i obiektów. Szkolenie jest również elementem ścieżek rozwoju zawodowego IBII:

 • Audytor Bezpieczeństwa.
 • ABI (CISO) – administrator bezpieczeństwa informacji, zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych ABI nadzoruje wdrożone środki bezpieczeństwa, które muszą być adekwatne do zagrożeń (art. 36).
 • Security Manager – szef bezpieczeństwa (CSO). W zakresie tworzenia założeń systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Działanie w zakresie tworzenia standardu bezpieczeństwa i wskazania podstawowych pięciu filarów bezpieczeństwa pozwoli uczestnikom na uporządkowanie podejmowanych czynności oraz wskaże podstawowe zasady określenia adekwatności stosowanych zabezpieczeń (organizacyjnych, technicznych, etc.).

Korzyści z udziału w szkoleniu jest tak wiele, że nie da się ich wszystkich wypisać. Najważniejsze z nich:

 • Umiejętność budowania dokumentacji na szczeblu strategicznym bezpieczeństwa –  polityki i strategii bezpieczeństwa,
 • Umiejętność tworzenia projektów wdrożeniowych dla działań w obszarze bezpieczeństwa,
 • Umiejętność tworzenia zaleceń i rekomendacji wydawanych po audytach bezpieczeństwa i audytach zarządzania bezpieczeństwem, głównie w ujęciu strategicznym.
 • Umiejętność dobierana środków i działań,
 • Umiejętność określania mierników realizacji strategii,
 • Umiejętność tworzenia własnych standardów bezpieczeństwa, wraz z zasadami współpracy z innymi komórkami,
 • Umiejętność wyszukiwania efektów synergicznych (bardzo istotny aspekt kosztowy),
 • Umiejętność planowania działań zintegrowanych (również istotny aspekt kosztowy).

Wszystkie ćwiczenia są oparte o narzędzia wykorzystywane w audytach bezpieczeństwa, szacowaniu i ocenie ryzyka, zarządzaniu ryzykiem, wdrożeniach systemów zarządzania bezpieczeństwem różnych obszarów, systemów zarządzania ciągłością działania oraz ocenach stanu bezpieczeństwa. 

CZAS TRWANIA KURSU: 2 dni szkoleniowe
OGÓLNA LICZBA GODZIN: 16
KOSZT KURSU: 1900 zł

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji od kandydata na kurs:

 • wniosek o przyjęcie na kurs na formularzu wewnętrznym uczelni;
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji;
 • potwierdzenie dokonania wpłaty lub I raty za kurs

Oprócz złożenia powyższych dokumentów kandydat zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i podpisania umowy o warunkach kształcenia na kursie.

Punkt rekrutacyjny:

Pokój nr 3 (III piętro) ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa, tel. (22) 856 52 06, adres e-mail: kursy@wsbio.waw.pl
Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,
w soboty: w godz. 9.00 – 13.00
Opłaty:
Opłaty za kurs należy dokonać w dwóch ratach:
I rata – 570 zł
II rata płatna najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu – 1330 zł.
Wpłat należy dokonać na podane poniżej Konto Uczelni
W tytule wpłaty należy wpisać: K organizacja
Numer rachunku bankowego:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Oddział 2 PKO BP w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586