BEZPIECZEŃSTWO W LOTNICTWIE CYWILNYM

Pod patronatem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Zapraszamy osoby posiadające wyższe wykształcenie (licencjat, inżynier, magister) zainteresowane podwyższeniem swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych na studia podyplomowe:

BEZPIECZEŃSTWO W LOTNICTWIE CYWILNYM

realizowane na Wydziale Bezpieczeństwa WSBiO w Warszawie.

samolot 1

W związku z komercjalizacją działań w zakresie Ochrony lotnictwa cywilnego istnieje uzasadniona potrzeba właściwego przygotowania odpowiednich podmiotów do przejmowania zadań od funkcjonujących obecnie w ramach portów lotniczych specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych – służb ochrony lotniska.

Celem studiów jest uzyskanie przez absolwentów kwalifikacji w zakresie zarządzania organizacjami odpowiedzialnymi za ochronę lotnictwa cywilnego. W szczególności dotyczy to pracowników średniego i wyższego szczebla kierowniczego służb ochrony: Straży Granicznej, Policji, Straży Ochrony Lotniska, Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz podmiotów komercyjnych wykonujących zadania w zakresie Ochrony obiektów lotnictwa cywilnego.

Plan przedmiotowy studiów

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne)

Czesne tylko 390 zł za miesiąc !

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie wyższego wykształcenia ze stopniem licencjata, inżyniera lub magistra (w zakresie dowolnej dyscypliny).

Wymagane dokumenty:

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

– podanie na przyjęcie na studia na wewnętrznym formularzu uczelni;

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (część A i B) – oryginał do wglądu;

– potwierdzenie dokonania opłat rekrutacyjnych;

– dwie fotografie o wymiarach 37 mm x 52 mm;

– kserokopia dowodu tożsamości (dowód do wglądu).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2015/2016 odbywać się będzie w terminie: od 4 maja 2015 r. do 30 września 2015 r. na semestr zimowy.

Punkt rekrutacyjny:

ul. gen. Zajączka 7, 01 – 518 Warszawa, tel. 22 856 52 06, adres e-mail: rekrutacja@wsbio.waw.pl

Pok. nr 3, III piętro.

Godziny przyjęć:

od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,

w soboty: w godz. 9.00-15.00.

TABELA OPŁAT

Wpłat wpisowego i czesnego należy dokonywać na podane poniżej konto Szkoły.

W tytule wpłaty należy wpisać: SP Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym

Numer rachunku bankowego:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony

Oddział 2 PKO BP w Warszawie

45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM

Pod patronatem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Zapraszamy osoby posiadające wyższe wykształcenie (licencjat, inżynier, magister) zainteresowane podwyższeniem swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych na studia podyplomowe:

BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM

cięż. jpg

Studia skierowane są m. in. do pracowników Inspektoratu Transportu Drogowego, Menadżerów, Kierowników i pracowników branży transportu lądowego.

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z :

poprawą bezpieczeństwa w transporcie drogowym;

zwiększeniem poziomu przestrzegania prawa przez kierowców i przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe;

ochroną rynku transportowego przed naruszeniem zasad uczciwej konkurencji;

ochroną środowiska naturalnego;

przeciwdziałaniem zagrożeniom korupcyjnym;

współdziałaniem z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Inspekcją Weterynaryjną, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową i zarządcami dróg w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczaniem przestępstw gospodarczych.

Plan przedmiotowy studiów

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne)

Czesne tylko 390 zł za miesiąc !

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie wyższego wykształcenia ze stopniem licencjata, inżyniera lub magistra (w zakresie dowolnej dyscypliny).

Wymagane dokumenty:

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

– podanie na przyjęcie na studia na wewnętrznym formularzu uczelni;

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (część A i B) – oryginał do wglądu;

– potwierdzenie dokonania opłat rekrutacyjnych;

– dwie fotografie o wymiarach 37 mm x 52 mm;

– kserokopia dowodu tożsamości (dowód do wglądu).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2015/2016 odbywać się będzie w terminie

od 4 maja 2015 r. do 30 września 2015 r. na semestr zimowy

Punkt rekrutacyjny:

ul. gen. Zajączka 7, 01 – 518 Warszawa, tel. 22 856 52 06, adres e-mail: rekrutacja@wsbio.waw.pl

Pok. nr 3, III piętro.

Godziny przyjęć:

od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,

w soboty: w godz. 9.00-15.00.

TABELA OPŁAT

Wpłat wpisowego i czesnego należy dokonywać na podane poniżej konto Szkoły.

W tytule wpłaty należy wpisać: SP Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym

Numer rachunku bankowego:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony

Oddział 2 PKO BP w Warszawie

45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE

Pod patronatem merytorycznym Sasma Europe – firmy o zasięgu międzynarodowym, wdrażającej najlepsze wzorce i praktyki stosowane w świecie bezpieczeństwa biznesu

people at the meetingZapraszamy na studia podyplomowe:

BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE

Studia skierowane są do osób, które zajmują się bezpieczeństwem funkcjonowania instytucji i/lub przedsiębiorstwa.

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy profesjonalnej wiedzy z zakresu zagrożeń w nowoczesnym biznesie (zagrożenia środowiskowe, osobowe, informacji, teleinformacyjne), podstaw zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie, zasad tworzenia polityki bezpieczeństwa w świetle norm ISO, przygotowania polityki bezpieczeństwa instytucji oraz poznania praktycznego wymiaru działań kontrolno-sprawdzających.

Plan przedmiotowy studiów

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zjazdy sobotnio-niedzielne).

Promocja na rok akademicki 2015/2016!

Czesne tylko 390 zł za miesiąc – przez cały okres trwania nauki (Cena regularna 600 zł za miesiąc)

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie wyższego wykształcenia ze stopniem licencjata, inżyniera lub magistra (w zakresie dowolnej dyscypliny).

Wymagane dokumenty:

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

– podanie na przyjęcie na studia na wewnętrznym formularzu uczelni;

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (część A i B) – oryginał do wglądu;

– potwierdzenie dokonania opłat rekrutacyjnych;

– dwie fotografie o wymiarach 37 mm x 52 mm;

– kserokopia dowodu tożsamości (dowód do wglądu).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2015/2016 odbywać się będzie w terminie:

od 4 maja 2015 r. do 30 września 2015 r. na semestr zimowy

Punkt rekrutacyjny:

ul. gen. Zajączka 7, 01 – 518 Warszawa, tel. 22 856 52 06, adres e-mail: rekrutacja@wsbio.waw.pl

Pok. nr 3, III piętro.

Godziny przyjęć:

od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,

w soboty: w godz. 9.00-15.00.

TABELA OPŁAT

Wpłat wpisowego i czesnego należy dokonywać na podane poniżej konto Szkoły.

W tytule wpłaty należy wpisać: SP Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym

Numer rachunku bankowego:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony

Oddział 2 PKO BP w Warszawie

45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

Zapraszamy osoby posiadające wyższe wykształcenie (licencjat, inżynier, magister) zainteresowane podwyższeniem swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych na studia podyplomowe:

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

audyt ochrony 1

Celem studiów jest uzyskanie kompetencji i kwalifikacji w zakresie audytu ochrony w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. W szczególności propozycja skierowana jest do funkcjonariuszy i pracowników średniego i wyższego szczebla kierowniczego: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Więziennej, Służby Ochrony Lotniska,Straży Granicznej, Służby Ochrony Kolei, Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych oraz podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ramach funkcjonowania jednostek organizacyjnych organów administracji publicznej.

Plan przedmiotowy studiów

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zjazdy sobotnio-niedzielne).

Czesne tylko 390 zł za miesiąc !

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie wyższego wykształcenia ze stopniem licencjata, inżyniera lub magistra (w zakresie dowolnej dyscypliny).

Wymagane dokumenty:

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

– podanie na przyjęcie na studia na wewnętrznym formularzu uczelni;

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (część A i B) – oryginał do wglądu;

– potwierdzenie dokonania opłat rekrutacyjnych;

– dwie fotografie o wymiarach 37 mm x 52 mm;

– kserokopia dowodu tożsamości (dowód do wglądu).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2015/2016 odbywać się będzie w terminie:

od 4 maja 2015 r. do 30 września 2015 r. na semestr zimowy

Punkt rekrutacyjny:

ul. gen. Zajączka 7, 01 – 518 Warszawa, tel. 22 856 52 06, adres e-mail: rekrutacja@wsbio.waw.pl

Pok. nr 3, III piętro.

Godziny przyjęć:

od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,

w soboty: w godz. 9.00-15.00.

TABELA OPŁAT

Wpłat wpisowego i czesnego należy dokonywać na podane poniżej konto Szkoły.

W tytule wpłaty należy wpisać: SP Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym

Numer rachunku bankowego:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony

Oddział 2 PKO BP w Warszawie

45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM PAŃSTWA

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM PAŃSTWA

studia podyplomowe realizowane na Wydziale Bezpieczeństwa WSBiO w Warszawie

sama czapka

W związku z coraz większym znaczeniem szeroko pojętego bezpieczeństwa w życiu codziennym, istnieje potrzeba odpowiedniego, wszechstronnego przygotowania studentów pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy w jednostkach i służbach porządku publicznego. Szczególny nacisk położony jest na znajomość przepisów regulujących działalność służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego, również we współpracy międzynarodowej. Merytoryczne przygotowanie studentów spowoduje podniesienie poziomu świadomości o możliwych zagrożeniach występujących na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.
Wymaga to właściwego przygotowania kadry kierowniczej, jak i personelu dedykowanego organom administracji państwowej i samorządowej w obszarze bezpieczeństwa państwa, a także przygotowanie kadr na stanowiska zarówno menedżerskie, jak i wykonawcze w podmiotach odpowiedzialnych za nadzór w tym zakresie w firmach związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa wewnętrznego.
Przygotowanie personelu do zarządzania bezpieczeństwem na poziomie kształcenia podyplomowego znacznie podniesie rangę przedsięwzięcia oraz umożliwi wykształcenie kadr na odpowiednio wysokim poziomie.

CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA
Celem kształcenia na studiach podyplomowych ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM PAŃSTWA jest umożliwienie zdobycia lub podniesienia kwalifikacji osób zatrudnionych lub działających w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego, a zwłaszcza szeroko pojętej administracji. Celem zajęć jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania, reagowania kryzysowego i ewentualnych zagrożeń. Celem edukacyjnym jest ukształtowanie odpowiednich kompetencji w zakresie zarządzania w przypadku wystąpienia stanów zagrożeń na poszczególnych poziomach, zwłaszcza administracji samorządowej zgodnie przepisami prawa z zakresu ochrony ludności, dóbr kultury i reagowania kryzysowego. Bardzo istotnym elementem jest właściwe przygotowanie kadry zarządzającej do realizacji zadań związanych z pełnieniem funkcji w organach administracji publicznej obejmujących obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Studia prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych. Czas trwania studiów wynosi dwa semestry. Łączna liczba godzin wynosi 230, z czego 125 godzin w semestrze pierwszym i 105 godzin w semestrze drugim.
Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów i ćwiczeń. Każdy przedmiot przewidziany planem studiów kończy się egzaminem lub zaliczeniem z oceną. Studia podyplomowa kończą się egzaminem końcowym zdawanym przez Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa.
Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się co najmniej dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.

ZASADY REKRUTACJI
Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie wyższego wykształcenia ze stopniem licencjata, inżyniera lub magistra (w zakresie dowolnej dyscypliny).

Wymagane dokumenty:
Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
– podanie na przyjęcie na studia na wewnętrznym formularzu uczelni;
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (część A i B) – oryginał do wglądu;
– potwierdzenie dokonania opłat rekrutacyjnych;
– dwie fotografie o wymiarach 37 mm x 52 mm;
– kserokopia dowodu tożsamości (dowód do wglądu).

KOSZT STUDIÓW: 2900 zł (całość!)