SZKOLENIA Z ZAKRESU LOTNICTWA CYWILNEGO

USUWANIE UNIERUCHOMIONYCH STATKÓW POWIETRZNYCH Z POLA RUCHU NAZIEMNEGO

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim dla kadr kierowniczych i pracowników związanych zawodowo z lotnictwem, w szczególności do operatorów lotnisk użytku publicznego, a także do wszystkich osób zainteresowanych problematyką współczesnego lotnictwa cywilnego, w tym zagadnieniem bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych.

 

CELE I ZADANIA SZKOLENIA:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z problematyką usuwania unieruchomionych statków powietrznych z pola ruchu naziemnego (PRN). Omówione zostaną przyczyny unieruchomienia statków powietrznych, konsekwencje związane z zaistnieniem takich zdarzeń, w tym ich wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych, występujące zagrożenia, a także kwestie ekonomiczne dla przewoźników i lotnisk. Przedmiotem szkolenia jest także przedstawienie procesu usuwania unieruchomionych statków powietrznych, w szczególności stosowane procedury i sprzęt specjalistyczny, specjalistyczne szkolenia i ćwiczenia sztabowe, współpraca poszczególnych służb lotniskowych, jak również zasady prowadzenia dokumentacji prowadzonych działań. Przytoczone zostaną przykłady krajowej i międzynarodowej współpracy w tym zakresie oraz przykłady praktycznych działań dotyczących usuwania unieruchomionych statków powietrznych.


CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień
OGÓLNA LICZBA GODZIN: 9 godzin lekcyjnych
KOSZT SZKOLENIA: 990 zł

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:

 • wniosek o przyjęcie na kurs na formularzu wewnętrznym uczelni;
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji;
 • potwierdzenie dokonania wpłaty za kurs

Oprócz złożenia powyższych dokumentów kandydat zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania umowy o warunkach kształcenia na kursie.

Punkt rekrutacyjny:
Pokój nr 3 (III piętro) ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa, tel. (22) 856 52 06, adres e-mail: kursy@wsbio.waw.pl
Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,
w soboty: w godz. 9.00 – 13.00

CYBER SECURITY W LOTNICTWIE CYWILNYM ORAZ BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE - WYBRANE ZAGADNIENIA

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim dla kadr kierowniczych i pracowników związanych zawodowo z lotnictwem, w szczególności do operatorów lotnisk użytku publicznego, a także do wszystkich osób zainteresowanych problematyką współczesnego lotnictwa cywilnego, w tym zagadnieniem bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych.

 

CELE I ZADANIA SZKOLENIA:

W ramach pierwszego bloku tematycznego – głównym celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z problematyką bezpieczeństwa teleinformatycznego           w lotnictwie cywilnym, obejmującą całokształt zagadnień z zakresu dziedziny telekomunikacji i informatyki,  związanych z szacowaniem i kontrolą ryzyka wynikającego z korzystania z komputerów, sieci komputerowych, a także z przesyłaniem danych do zdalnych lokalizacji – rozpatrywany z perspektywy poufności, integralności i dostępności. Omówiona zostanie kwestia dotycząca polityki bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni na świecie i w Polsce, w tym m.in. : założenia działań legislacyjnych, system zarządzania bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, wymiana informacji, działania o charakterze edukacyjnym i prewencyjnym, działalność zespołów reagowania na incydent bezpieczeństwa teleinformatycznego w lotnictwie cywilnym, testowanie poziomu zabezpieczeń i zapewnienie ciągłości działania, monitorowanie efektywności działań, etc. W ramach drugiego bloku tematycznego omówiona zostanie z kolei tematyka bezzałogowych statków powietrznych. Wraz z rosnącym stale z roku na rok zakresem zastosowania dronów dla potrzeb sportowych i biznesowych – wzrasta także zagrożenie związane z ich eksploatacją. Słuchacze szkolenia zostaną zapoznani m.in. z zasadami bezpiecznej eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych, przepisami prawnymi regulującymi użytkowanie dronów, przykładami potencjalnych zagrożeń.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień

OGÓLNA LICZBA GODZIN: 9 godzin lekcyjnych

KOSZT SZKOLENIA: 550 zł

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:

 • wniosek o przyjęcie na kurs na formularzu wewnętrznym uczelni;
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji;
 • potwierdzenie dokonania wpłaty za kurs

Oprócz złożenia powyższych dokumentów kandydat zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania umowy o warunkach kształcenia na kursie.

Punkt rekrutacyjny:
Pokój nr 3 (III piętro) ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa, tel. (22) 856 52 06, adres e-mail: kursy@wsbio.waw.pl
Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,
w soboty: w godz. 9.00 – 13.00

KOORDYNACJA ROZKŁADÓW LOTÓW A BEZPIECZEŃSTWO OPERACJI LOTNICZYCH

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim dla kadr kierowniczych i pracowników związanych zawodowo z lotnictwem, w szczególności do operatorów lotnisk użytku publicznego, a także do wszystkich osób zainteresowanych problematyką współczesnego lotnictwa cywilnego, w tym zagadnieniem bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych.

 

CELE I ZADANIA SZKOLENIA:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z problematyką koordynacji rozkładów lotów jako narzędziem zarządzania przepustowością portów lotniczych, ukierunkowanym na podnoszenie bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz identyfikacją wszelkich problemów z tym związanych. Rosnąca z roku na rok dysproporcja pomiędzy ekspansją transportu lotniczego na świecie, w tym w krajach Europy a dostępnością odpowiedniej infrastruktury portów lotniczych spełniających to zapotrzebowanie powoduje wzrost liczby tzw. „przeciążonych portów lotniczych”, w których konieczne staje się zarządzanie przepustowością infrastruktury lotniskowej w drodze przydzielania czasu na start lub lądowanie. W większości europejskich portów lotniczych koordynacja rozkładów lotów została wprowadzona ze względu na niewystarczającą przepustowość infrastruktury portowej – dróg startowych oraz terminali, głównie pasażerskich, w tym w szczególności stanowisk check-in oraz linii kontroli bezpieczeństwa. Przepustowość każdego portu lotniczego odnosi się do elementów ograniczających – tzw. „wąskich gardeł”, takich jak m. in.: system dróg startowych i dróg kołowania, płyty postojowe oraz terminale pasażerskie lub cargo wraz z ich infrastrukturą. Innymi słowy jest ona funkcją dróg startowych i infrastruktury naziemnej. Przepustowość lotniska określa maksymalną ilość operacji lotniczych (startów i/lub lądowań na drogach startowych) oraz maksymalną ilość pasażerów (i/lub ładunków cargo), przy których może ono płynnie i bezpiecznie funkcjonować, zapewniając jednocześnie punktualność obsługiwanych operacji lotniczych.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień
OGÓLNA LICZBA GODZIN: 9 godzin lekcyjnych
KOSZT SZKOLENIA: 550 zł

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:

 • wniosek o przyjęcie na kurs na formularzu wewnętrznym uczelni;
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji;
 • potwierdzenie dokonania wpłaty za kurs

Oprócz złożenia powyższych dokumentów kandydat zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania umowy o warunkach kształcenia na kursie.

Punkt rekrutacyjny:
Pokój nr 3 (III piętro) ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa, tel. (22) 856 52 06, adres e-mail: kursy@wsbio.waw.pl
Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,
w soboty: w godz. 9.00 – 13.00


BEZPIECZEŃSTWO DRÓG STARTOWYCH (RUNWAY SAFETY) - WYBRANE ZAGADNIENIA

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim dla kadr kierowniczych i pracowników związanych zawodowo z lotnictwem, w szczególności do operatorów lotnisk użytku publicznego, a także do wszystkich osób zainteresowanych problematyką współczesnego lotnictwa cywilnego, w tym zagadnieniem bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych.

 

CELE I ZADANIA SZKOLENIA:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z problematyką bezpieczeństwa dróg startowych dotyczącą wypadnięcia z drogi startowej oraz wtargnięć na drogę startową. Bezpieczeństwo operacji lotniczych na drogach startowych ma priorytetowe znaczenie w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym (SMS). Istotną kwestią jest identyfikacja przyczyn zagrożeń występujących w tym zakresie oraz określenie działań zapobiegawczych. W ramach szkolenia omówiona zostanie m.in. szeroko rozumiana rola czynnika ludzkiego oraz zagrożenia związane ze zwierzętami, w tym zderzenia z ptakami. Bardzo ważne zadanie do spełnienia  w odniesieniu do przedmiotowej kwestii stoi przed zespołem ds. bezpieczeństwa na drogach startowych (Runway Safety Team – RST). Jest to interdyscyplinarny zespół specjalistów, których zadaniem jest rejestrowanie i analiza przypadków zagrożeń bezpieczeństwa operacji w obrębie pola manewrowego lotniska, tj.  w obrębie dróg startowych i dróg kołowania. Słuchacze szkolenia zostaną zapoznani z wiedzą teoretyczną, jak również z szeregiem przykładów praktycznych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień
OGÓLNA LICZBA GODZIN: 9 godzin lekcyjnych
KOSZT SZKOLENIA: 550 zł

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:

 • wniosek o przyjęcie na kurs na formularzu wewnętrznym uczelni;
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji;
 • potwierdzenie dokonania wpłaty za kurs

Oprócz złożenia powyższych dokumentów kandydat zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania umowy o warunkach kształcenia na kursie.

Punkt rekrutacyjny:
Pokój nr 3 (III piętro) ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa, tel. (22) 856 52 06, adres e-mail: kursy@wsbio.waw.pl
Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,
w soboty: w godz. 9.00 – 13.00


SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W LOTNICTWIE CYWILNYM (SMS) - WYBRANE ZAGADNIENIA

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim dla kadr kierowniczych i pracowników związanych zawodowo z lotnictwem, w szczególności do operatorów lotnisk użytku publicznego, a także do wszystkich osób zainteresowanych problematyką współczesnego lotnictwa cywilnego, w tym zagadnieniem bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych.

 

CELE I ZADANIA SZKOLENIA:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zrządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, w tym przede wszystkim w portach lotniczych. Od zarania dziejów lotnictwa zapewnienie bezpieczeństwa stanowiło podstawowe wyzwanie dla konstruktorów, lotników i twórców sytemu lotniczego. W początkowej fazie rozwoju działalności lotniczej wysiłki i działania prewencyjne były skoncentrowane na zapewnieniu niezawodności i bezpieczeństwa technicznego statków powietrznych. Lata dziewięćdziesiąte minionego wieku – to z kolei badania    i eliminacja negatywnych skutków oddziaływania tzw. czynnika ludzkiego (human factor). Obecnie, kolejnym krokiem jest skupienie uwagi na czynnikach organizacyjnych oraz na profilaktyce, a także na podejściu systemowym do zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Podobnie jak w zarządzaniu jakością – od dawna potwierdzoną jest teza, że jedynie dobra organizacja jest w stanie dać dobre wyroby, tj. produkty i usługi. Również w przypadku bezpieczeństwa lotniczego, pogłębione badania zdarzeń i wypadków dowiodły konieczności eliminacji zagrożeń w wymiarze organizacji i zarządzania oraz stałego monitorowania i doskonalenia działań w tym zakresie. Słuchacze szkolenia otrzymają kompendium wiedzy na temat SMS, w tym informacje n/t źródeł prawa regulującego kwestię zarządzania systemem bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, struktury SMS, zagrożeń występujących w lotnictwie cywilnym, zarządzania ryzykiem, akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa, A-CDM (Airport Collaborative Decision Making), „airmanship”, kultury sprawiedliwego traktowania („Just Culture”), F.O.D. (Foreign Object Debris), etc. Zaprezentowana w trakcie szkolenia wiedza teoretyczna będzie poparta szeregiem przykładów praktycznych.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień;
OGÓLNA LICZBA GODZIN: 9 godzin lekcyjnych
KOSZT SZKOLENIA: 550 zł

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:

 • wniosek o przyjęcie na kurs na formularzu wewnętrznym uczelni;
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji;
 • potwierdzenie dokonania wpłaty za kurs

Oprócz złożenia powyższych dokumentów kandydat zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania umowy o warunkach kształcenia na kursie.

Punkt rekrutacyjny:
Pokój nr 3 (III piętro) ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa, tel. (22) 856 52 06, adres e-mail: kursy@wsbio.waw.pl
Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,
w soboty: w godz. 9.00 – 13.00

OCHRONA LOTNICTWA CYWILNEGO - WYBRANE ZAGADNIENIA

 
p. domańskADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie kierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, w tym kadry kierowniczej oraz personelu podmiotów realizujących lotniczą działalność gospodarczą oraz służb odpowiedzialnych za współpracę i nadzór nad wspomnianymi podmiotami. 

CELE I ZADANIA SZKOLENIA:

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z problematyką funkcjonowania systemu ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji. Zaprezentowany zostanie system ochrony oraz jego umocowanie w prawodawstwie międzynarodowym oraz krajowym, z uwzględnieniem wymagań stawianych określonym kategoriom podmiotów realizujących zadania związane z lotniczą działalnością gospodarczą. Omówione zostaną zarówno kwestie teoretyczne, jak i rozwiązania praktyczne uwzględniające zastosowanie konkretnych technologii w zakresie ochrony. Zaprezentowany zostanie model zarządzania sytuacją kryzysową w lotnictwie cywilnym i wiele innych aspektów związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony. 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni
OGÓLNA LICZBA GODZIN: 16 godzin lekcyjnych
KOSZT SZKOLENIA: 550 zł

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:

wniosek o przyjęcie na kurs na formularzu wewnętrznym uczelni;

kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji;

potwierdzenie dokonania wpłaty za kurs

 

Oprócz złożenia powyższych dokumentów kandydat zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania umowy o warunkach kształcenia na kursie.

 

Punkt rekrutacyjny:
Pokój nr 3 (III piętro) ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa, tel. (22) 856 52 06, adres e-mail: kursy@wsbio.waw.pl
Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,
w soboty: w godz. 9.00 – 13.00