SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. BEZPIECZEŃSTWA

Szkolenie przeznaczone jest dla kadr kierowniczych i pracowników w urzędach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, w strażach, służbach, inspekcjach i u przedsiębiorców, a także członków organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych osób realizujących zadania w zakresie bezpieczęństwa, ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego, infrastruktury krytycznej oraz realizacji zadań obronnych.

CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA
Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia skutecznych działań, szczególnie w zakresie nadzoru, kontroli oraz przygotowań obronnych, ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz infrastruktury krytycznej zgodnie z rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi – obowiązującymi w administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i organizacji pozarządowych, a także do prowadzenia współpracy z innymi podmiotami w ramach działań prowadzonych na obszarze gminy, powiatu, jak również kraju. Podstawą przeprowadzenia szkolenia są aktualne regulacje prawne w randze ustaw i aktów wykonawczych we wskazanych obszarach.

CZAS TRWANIA KURSU: 8 dni szkoleniowe (cztery zjazdy sobotnio-niedzielne)
OGÓLNA LICZBA GODZIN: 64
KOSZT KURSU: 2250 zł

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:

  • wniosek o przyjęcie na kurs na formularzu wewnętrznym uczelni;
  • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji;
  • potwierdzenie dokonania wpłaty za kurs (opłaty należy dokonać na konto uczelni)

Oprócz złożenia powyższych dokumentów kandydat zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania umowy o warunkach kształcenia na kursie.
Kurs rusza w momencie zebrania się wymaganej liczby min. 5 osób

Punkt rekrutacyjny:
Pokój nr 3 (III piętro) ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa, tel. (22) 856 52 06, adres e-mail: kursy@wsbio.waw.pl
Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,
w soboty: w godz. 9.00 – 13.00
Opłaty: 

Opłaty za kurs należy dokonać na podane poniżej konto.
W tytule wpłaty należy wpisać: SZ dla specjalistów ds. bezpieczeństwa
Numer rachunku bankowego:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Oddział 2 PKO BP w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586