SZKOLENIE NA
KIEROWNIKA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ I INFORMACYJNEJ (DS. BEZPIECZEŃSTWA NA IMPREZACH MASOWYCH)

CEL SZKOLENIA:
Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań z zakresu ochrony imprez masowych i kierowania działaniami ochronnymi, potwierdzonych zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest dla kandydatów na kierowników do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych a także dla kandydatów na członków służb porządkowych i służb informacyjnych imprezy masowej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
Osoby kończące szkolenie będą przygotowane do pełnienia obowiązków kierownika do spraw bezpieczeństwa podczas trwania imprez masowych. Zdobędą niezbędną wiedzę do podjęcia odpowiedzialności za ten zakres organizacji imprezy oraz podległych mu członków służby porządkowej i służby informacyjnej.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 września 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. Nr 183, poz. 1087) kandydaci na kierowników ds. bezpieczeństwa jak i na członków obu służb, podlegają obowiązkowemu szkoleniu.

TRENERZY DEDYKOWANI DO REALIZACJI SZKOLENIA:
Zajęcia realizowane są przez kadrę naukowo – dydaktyczną Wydziału Bezpieczeństwa WSBiO, a także przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem związanym z tematyką bezpieczeństwa publicznego i ochrony.

PROGRAM SZKOLENIA <- zobacz

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Gen. J. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Kurs 10-11.02- 17-18.02 ODWOŁANY

Najbliższy planowany termin: MARZEC 2018r.

 

Zapraszamy do zapisów- ostatnie wolne miejsca !!!!

(cztery dni szkoleniowe – 50 godz.)

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:

  • wniosek o przyjęcie na kurs na formularzu wewnętrznym uczelni;
  • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji;
  • potwierdzenie dokonania opłaty

 

KOSZT SZKOLENIA:
590 zł za osobę
Opłaty za kurs należy dokonać na podane poniżej konto
W tytule wpłaty należy wpisać: K dla kierowników ds. bezpieczeństwa imprez masowych
Numer rachunku bankowego:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Oddział 2 PKO BP w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

INFORMACJE DODATKOWE:
Rekrutacja odbywać się będzie w siedzibie Uczelni przy ul. Gen. J. Zajączka 7, 01-518 Warszawa (III piętro, pokój nr 1)
Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 22 856 52 06 (wew. 5) lub drogą e-mailową: kursy@wsbio.waw.pl