!!! NOWOŚĆ !!!

929 ok

Szkolenie przygotowujące do egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią

CEL SZKOLENIA:
Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do zdania egzaminów przed komisjami powołanymi przez właściwe organy ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią – art.16 ust.1 i 2 ustawy o broni i amunicji (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r. poz. 576 z późn.zm.),

W ramach w/w przygotowań słuchacz szkolenia uzyska wiedzę i nabędzie umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie:
– znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji  oraz   przepisów wydanych na jej podstawie;
– znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych
z bronią;
– bezpiecznego i celnego wykonywania różnego rodzaju strzelań;
– prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania opracowywanej broni;
– postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie;
– bezpiecznego obchodzenia się z bronią w różnych sytuacjach jej wykorzystywania
oraz na strzelnicach;
– rozpoznawania i klasyfikacji broni palnej i amunicji strzeleckiej;
– aktywnego działania w zespołach przestrzegając prawa w zakresie stosowania broni w sytuacji zagrożenia,   prawidłowo interpretując przesłanki warunkujące użycie broni;
– aktywnego uczestnictwa w tworzeniu miejsc do przechowywania i deponowania broni i amunicji strzeleckiej zgodnie  z ustawą.

Szkolenie obejmuje przygotowanie praktyczne oraz teoretyczne do egzaminu.

Szkolenie przeznaczone jest dla: osób starających się o wydanie pozwolenia na broń w szczególności w celach:

 • ochrony osobistej,
 • ochrony osób i mienia,
 • łowieckich,
 • sportowych,
 • rekonstrukcji historycznych,
 • kolekcjonerskich,
 • pamiątkowych,
 • szkoleniowych,
  realizujących zadania służbowe jak i prywatne.

CZAS TRWANIA KURSU: dwa dni szkoleniowe (jeden zjazd sobotni-niedzielny)
OGÓLNA LICZBA GODZIN: 16
KOSZT KURSU: 490 zł

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:

 • wniosek o przyjęcie na kurs na formularzu wewnętrznym uczelni;
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji;
 • potwierdzenie dokonania wpłaty za kurs

Oprócz złożenia powyższych dokumentów kandydat zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania umowy o warunkach kształcenia na kursie.

REKRUTACJA TRWA!

Punkt rekrutacyjny:
Pokój nr 3 (III piętro) ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa, tel. (22) 856 52 06, adres e-mail: kursy@wsbio.waw.pl
Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,
w soboty: w godz. 9.00 – 13.00
Opłaty:
Opłaty za kurs należy dokonać na podane poniżej konto
W tytule wpłaty należy wpisać: K dla osób ubiegających się o broń
Numer rachunku bankowego:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Oddział 2 PKO BP w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586