obraz broszura

SZKOLENIE SPECJALISTA DS. OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

 

Zarządzanie kryzysowe, ochrona i tworzenie Planów Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Wymagania i wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania. Kurs przeznaczony jest dla kadr kierowniczych i pracowników w urzędach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, w strażach, służbach, inspekcjach i u przedsiębiorców, a także członków organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych realizujących zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony mienia i ochrony infrastruktury w tym infrastruktury krytycznej w zakresie zadań Pełnomocnika ds. ochrony infrastruktury krytycznej.


Zakres tematyczny szkolenia:

 • Infrastruktura Krytyczna – system, ramy jej funkcjonowania, 
 • wytyczne do przygotowania planów IK, 
 • obieg informacji w systemie IK, 
 • Rola i zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w relacjach z Operatorami Infrastruktury Krytycznej,  
 • Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej,
 • Rola i zadania Pełnomocnika Infrastruktury Krytycznej, Osoby do Kontaktu w zakresie Operatorów Infrastruktury Krytycznej, nowoczesny menadżer w promieniu bezpieczeństwa – czyli kto?
 • Omówienie definiowania ryzyka w obszarze funkcjonowania Operatora Infrastruktury Krytycznej, w tym poszczególnych rodzajów ochrony,
 • Konsultacje i dyskusja „Jak przygotować właściwy plan ochrony Infrastruktury Krytycznej”.

CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia skutecznych działań, szczególnie w zakresie nadzoru, kontroli oraz przygotowań ochrony infrastruktury w tym infrastruktury krytycznej zgodnie z rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi – obowiązującymi w administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i organizacji pozarządowych, a także do prowadzenia współpracy z innymi podmiotami w ramach działań prowadzonych na obszarze gminy, powiatu, jak również kraju. Podstawą przeprowadzenia szkolenia są aktualne regulacje prawne w randze ustaw i aktów wykonawczych we wskazanych obszarach.

CZAS TRWANIA KURSU: dwa dni szkoleniowe (jeden zjazd sobotnio-niedzielny)
OGÓLNA LICZBA GODZIN: 16
KOSZT KURSU: 690 zł

Kurs rusza w momencie zebrania minimalnej liczby uczestników – 5 osób

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:

 • wniosek o przyjęcie na kurs na formularzu wewnętrznym uczelni;
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji;
 • potwierdzenie dokonania wpłaty za kurs

Oprócz złożenia powyższych dokumentów kandydat zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania umowy o warunkach kształcenia na kursie.

Punkt rekrutacyjny:
Pokój nr 3 (III piętro) ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa, tel. (22) 856 52 06, adres e-mail: kursy@wsbio.waw.pl
Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,
w soboty: w godz. 9.00 – 13.00
Opłaty:
Opłaty za kurs należy dokonać na podane poniżej konto
W tytule wpłaty należy wpisać: K dla specjalistów ds. infrastruktury krytycznej
Numer rachunku bankowego:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Oddział 2 PKO BP w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

*PROSIMY O WYPISYWANIE WNIOSKÓW DRUKOWANYMI LITERAMI