SZKOLENIE SPECJALISTA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szkolenie przeznaczony jest dla kadr kierowniczych i pracowników w urzędach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, w strażach, służbach, inspekcjach i u przedsiębiorców, a także członków organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych osób realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji w obszarze danych osobowych.

CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA
Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z obecnie obowiązującym prawem (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych). Podczas kursu omówione zostaną również postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (GDPR).

Podczas kursu poruszone zostaną kwestie zmian w zakresie katalogu warunków przetwarzania danych, zasady rzetelności, prawidłowości, ograniczenia celu, minimalizacji, rozliczalności, przejrzystości oraz integralności i poufności.

Cele szkolenia:
1. Poznanie przepisów regulujących kwestie ochrony danych osobowych i podstawowych pojęć.
2. Poznanie zasad przetwarzania danych osobowych (bezpośrednia odpowiedzialność przetwarzającego dane) oraz funkcje w systemie ochrony danych osobowych.
3. Podstawowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Skutki bezprawnego udostępnienia danych osobowych.
5. Zapoznanie się w prawami osób, których dane są przetwarzane.
6. Nowe i rozszerzone prawa obywateli:
– ,,prawo do bycia zapomnianym”,
– uprawnienie do żądania przeniesienia danych,
– wzmocnione prawo dostępu i wglądu obywatela w jego dane,
– rozszerzone prawo sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych.
6. Przybliżenie zasad klasyfikacji danych oraz zabezpieczenia danych osobowych i rejestracji zbiorów.
7. Omówienie zmian w przepisach, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8. Praktyczne informacje dla osób przetwarzających dane osobowe.

CZAS TRWANIA KURSU: jeden dzień szkoleniowy
OGÓLNA LICZBA GODZIN: 8-10
KOSZT KURSU: 590 zł

Nowy termin kursu: 20.04.2018

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:

  • wniosek o przyjęcie na kurs na formularzu wewnętrznym uczelni;
  • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji;
  • potwierdzenie dokonania wpłaty za kurs

Oprócz złożenia powyższych dokumentów kandydat zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania umowy o warunkach kształcenia na kursie.


Punkt rekrutacyjny:
Pokój nr 4 (III piętro) ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa, tel. (22) 856 52 06, adres e-mail: kursy@wsbio.waw.pl
Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,
w soboty: w godz. 9.00 – 13.00
Opłaty:
Opłaty za kurs należy dokonać na podane poniżej konto
W tytule wpłaty należy wpisać: K dla specjalisty ds. ochrony danych osobowych
Numer rachunku bankowego:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Oddział 2 PKO BP w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

*PROSIMY ABY WNIOSKI WYPISYWANE BYŁY DRUKOWANYMI LITERAMI